Aksjonæravtale for aksjonærer i Polarfisk AS

Aksjonæravtale for Polarfisk AS, org.nr. 994 210 246

A Eierforhold

 1. Salg av aksjer i selskapet skal forelegges styret, og skje i henhold til aksjeloven, jmf § 4-16 og 4-17.
 2. Nye eiere skal tiltre gjeldende aksjonæravtale.
 3. Hver aksje har en stemme.
 4. Eierne har som intensjon at selskapet skal invitere inn flere eiere for å styrke sin posisjon og gjennomføringsevne.
 5. Emisjon kan gjennomføres med godkjennelse fra 2/3 av aksjene.
 6. Ved emisjon forplikter ikke nåværende eiere seg til å gå inn med kapital, men må da godta at sin eierandel blir forholdsmessig redusert.
 7. Endringer i aksjonæravtalen kan gjøres med godkjenning av 2/3 av aksjene.

B Selskapets virksomhet

 1. Selskapet er opprettet for å etablere og drifte Norges første oppdrettsanlegg med størfisk som tilhører Acipenserfamilien. Polarfisk AS har fått tillatelse til oppdrett av Russisk stør (A. gueldenstaedtii), Sibirsk stør (A. baerii) og Sterlett stør (A. ruthenus). Selskapet vil etablere hele næringskjeden fra klekking av rogn, produksjon av yngel, rogn – og matfisk, foredling og salg av varene nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har fått innvilget tillatelse til import av befruktet rogn fra ovennevnte arter.
 2. Selskapet har intensjon om å bli en innovativ, sterk, lønnsom og bærekraftig aktør i oppdrettsnæringen. Eierne er innforstått med at dette kan medføre emisjoner i selskapet og/ eller samarbeid med andre aktører.
 3. Selskapet skal drives etter beste bedriftsøkonomiske prinsipper.

C Utbytte

 1. Selskapets mål er å betale utbytte til aksjonærene så snart det viser seg å være økonomisk forsvarlig og innenfor gjeldende lovgivning.

D Organisering og ledelse

 1. Generalforsamlingen velger 3 til 7 styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder.

E Diverse

 1. Eierne forplikter seg til å behandle selskapets informasjon konfidensielt ovenfor eksterne parter.
 2. All kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene skal skje gjennom e-post. Det er aksjeeierens eget ansvar å holde selskapet orientert om aksjeeierens rette e-postadresse.

F Lovvalg og verneting

 1. Enhver tvist vedrørende denne avtalen skal behandles etter norsk lov og føres for voldgiftsdomstol i henhold til voldgiftsloven. Partene skal forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom det ikke fører frem skal voldgiftsbehandlingen skje i Bodø.

__________________

Det forutsettes at aksjonæravtalen tiltredes av nye aksjeeiere.

0