Tegningsskjema for aksjeeiere ved emisjon i Polarfisk AS

Tegning av aksjer i Polarfisk AS

org.nr. 994 210 246

Generalforsamling i Polarfisk AS 28.8.2019 vedtok å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer.

Generalfosamlingens besluttning er gjengitt her:

 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 765 227 ved utstedelse av inntil 7 652 270 aksjer pålydende kr 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
 2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og senest frem til 31.12.2020
 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
 5. Fullmakten skal kunne omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.

Med grunnlag i styrefullmakten tildelt av generalforsamlingen, registrert i foretaksregisteret den 10.9.2019, vedtok styret forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer den 18.09.2019. 

Styrets beslutning er gjengitt her:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK 1 535 654 med minst NOK 10 000 og høyst NOK 180 000 til minimum NOK 1 545 654 og maksimalt NOK 1 715 654 ved utstedelse av inntil 1 800 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10. 
 2. Det skal betales NOK 5 for hver aksje. Samlet tegningsbeløp er inntil NOK 9 000 000.
 3. De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjeeiere i samme forhold som de i dag eier aksjer i selskapet.
 4. Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 30 dager etter at underretning om styrets beslutning er sendt alle aksjeeiere.
 5. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 7 dager etter tegningen til selskapets bankkonto. nr. 1503.38.70105 (DNB). Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 6. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret
 7. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 35 000 eksklusive mva som dekkes av selskapet.

Som følge av vedtaket ovenfor, besluttet styret enstemmig at vedtektenes § 4 etter tegningsfristens utløp skal endres og gis ny ordlyd som tilkjennegir ny aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen

Tegning av aksjer –
for aksjeeiere i Polarfisk AS:

Formell tegning av aksjer skjer ved utfylling av dette skjema og digital signatur med BankID som aktiveres ved tegning. Styret vil beslutte tildeling av aksjer og oversende beskjed om tildeling på e-post.

Total kjøpspris:


Se vår personvernerklæring her

Kontakt:

Daglig leder Anker Bergli
Tlf: (+47) 47 61 40 00
Epost: post@polarfisk.com

Signering med BankID har skapt utfordringer for enkelte. Vennligst ta kontakt med Anker Bergli dersom du ikke får signert. Her kan du se en bruksanvisning for signering med BankID. Du kan også laste ned og sende denne tegningsblanketten til post@polarfisk.com!

Last ned ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets kontor med besøksadresse Bjærangsfjord, 8178 HALSA, eller kan lastes ned ved å klikke på knappene:

Selskapets siste vedtekter. Vedtektene ble besluttet 18.9.2019

Oppdatert regnskap 20.8.19, samt års- og revisjonsberetning for 2017 og 2018

Prospekt for emisjon i Polarfisk, 7.10.2019 med status og fremtidsutsikter

0