Emisjon i Polarfisk AS - Tegningsfrist 7. Desember 2020

Emisjon i Polarfisk AS – Tegningsfrist 7. Desember 2020

 In SRM-Article

Polarfisk inviterer aksjonærer til å tegne seg i en ny emisjon med tegningsfrist 7. Desember 2020, kl. 16:00. Tegningskurs er fastsatt til 7 kroner per aksje. Dette verdsetter Polarfisk AS til 132,78 millioner kroner før emisjonen. Polarfisk ønsker å utvide kapitalen med inntil 49 millioner kroner. Minstetegning er 2.000 aksjer.

Meløy, 27. November 2020

Polarfisk AS, org.nr 994 210 246, har kommet godt i gang med oppdrett av Sterlett og Russisk stør for produksjon av eksklusiv russisk kaviar. Siden forrige kapitalutvidelse har selskapet ferdigstilt Hall 2 i anlegget med RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture System) og 660 kubikkmeter nytt karvolum.

Hall 2 vil settes i drift innen årsskiftet og kan romme inntil 35 tonn biomasse.

Hva kapitalen skal benyttes til

Polarfisk er nå i kommersialiseringsfasen og vil foreta nødvendige investeringer for å ivareta en voksende biomasse, samt påbegynne produksjon og salg. Vi vil etablere et godkjent foredlingsanlegg, ferdigstille utbedringer på Hall 1 og oppføre bygg for filterrom, utvidelser av RAS anlegget, samt nytt personalbygg.

Anlegget vil etter disse investeringene ha en produksjonskapasitet på omkring 3 tonn størkaviar per år og inntill 70 tonn biomasse. Hovedillustrasjonen i denne artikkelen viser hvordan anlegget blir seende ut.

Det er fastsatt en investeringsramme på 49 millioner kroner for å nå dette målet.

Selskapet søker investeringen dekket gjennom egenkapital, offentlig finansiering, grønne obligasjoner og lån.

I første omgang er det kun eksisterende aksjonærer emisjonen er rettet mot. Avhengig av interessen blant aksjonærene vil selskapet eventuelt søke nye investorer.

Økonimiske utsikter

Polarfisk vil fortsette å utvide det landbaserte oppdrettsanlegget og øke produksjonskapasiteten.

Selskapet kan nå en omsetning på 200 millioner kroner med 135 millioner kroner i driftsresultat i 2025 dersom alt går som forventet. Dette viser prognoser som selskapet arbeider etter for produksjon og salg av 10 tonn størkaviar og 200 tonn størkjøtt i 2025.

Polarfisk prognose for omsetning og resultat 2021-2025

Polarfisk prognose for omsetning og resultat 2021-2025

Neste steg i utviklingen

I perioden 2022 – 2025 vil selskapet gå inn i en skaleringsfase der produksjon og salg skal økes.

Selskapet har anskaffet tilleggsareal for å kunne oppføre en ny og større hall ved anlegget. Denne hallen vil innen 2025 kunne gi en økning i produksjonskapasiteten på 10 tonn størkaviar og 300 tonn størkjøtt.

Kapasiteten vil kunne økes ytterligere i det nye anlegget.

Polarfisk har planlagt for økt kapasitet i perioden 2022 - 2025

Polarfisk har planlagt for økt kapasitet i perioden 2022 – 2025

Store verdier

Selskapets lokaler ligger i Bjærangen i Meløy kommune. Polarfisk eier selv eiendommen og det landbaserte oppdrettsanlegget.

Videre eier selskapet store verdier i konsesjonene for oppdrett av stør og vassdragskonsesjon. Den største verdien ligger imidlertid i biomassen i anlegget.

– Vi har cirka 40.000 stør på mellom 0,3 til 3,5 kilo i anlegget, sier Bergli. En del av selskapets Sterlett har anlegg til rogn, og det forventes gyting i løpet av 2021. I tillegg har selskapet klargjort for import av gytemoden stør, slik at vi kan produsere cirka 500 kg russisk kaviar i 2021.

I vurdering av selskapets verdi har styret lagt til grunn følgende verdier i selskapet:

  • 10 års forberedelse, forskning og utvikling og opplæring av ansatte
  • Konsesjon for oppdrett av tre størarter
  • Vassdragskonsesjon i Storågavassdraget
  • Bygningsmasse med tekniske installasjoner
  • System for oppdrett av stør, ivaretagelse av fiskehelse og overvåkning av anlegget.
  • Biomasse: 40.000 sterlett og russisk stør i anlegget
  • Anskaffelse av komponenter for RAS anlegg, samt kompetanse og teknikk
  • Karanteneavdeling og påvekstavdeling med karvolum på til sammen 780 kubikkmeter.

Samlet gjør styret en skjønnsmessig vurdering og mener at tegningskursen på 7 kroner per aksje er rimelig reflektert i underliggende verdier, hensyntatt fremtidig forventning og risiko.

Dette verdsetter Polarfisk AS til 132,78 millioner kroner før emisjonen.

Dersom selskapet når sine mål er det gode muligheter for at verdien av selskapet kan øke betydelig. Dette er nærmere omtalt i Prospektet som styret og administrasjon har utarbeidet.

Polarfisk investorportal

Prospektet samt ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets nettsider for investorer: https://polarfisk.com/investor-portal/

Alle aksjonærer oppfordres til å logge inn på investorportalen og gjøre seg kjent med status i Polarfisk AS og planer fremover.

All relevant informasjon for selskapets eiere vil gjøres tilgjengelig i denne portalen fremover. Inkludert aksjeeierbok, vedtekter, årsregnskap, informasjon fra selskapet, prospekter og statusrapporter.

Tegningsprosess

Bestilling av aksjer i emisjonen i Polarfisk AS skjer digitalt via selskapets nettsider for investorer: https://polarfisk.com/investor-portal/ 

Løsningen krever innlogging. Ved første innlogging må e-post og mobiltelefon bekreftes. Det kreves BankID for å signere for bestilling av aksjer. Det er en fordel om PC eller Mac benyttes ved bestilling da mange har problemer med mobil BankID.

Tegningsfrist er 7. Desember 2020.

Minimum tegning for eksisterende aksjonærer er 2.000 aksjer – á NOK 7 – til sammen 14.000 NOK. Maksimalt antall aksjer i emisjonen er 7.000.000.

Det åpnes ikke for nye aksjonærer i denne omgang.

LEGG INN KOMMENTAR

0
Ett av de nye oppdrettskarene i Polarfisk sitt oppdrettsanleggPresseomtale om Polarfisk i Intrafish