Bestillingsskjema for kjøp av aksjer ved emisjon i Polarfisk AS

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS

org.nr. 994 210 246

Fullmakt til bestilling av aksjer –
for nye aksjonærer i Polarfisk AS:

Generalforsamling i Polarfisk AS 28.8.2019 vedtok å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer.

Generalfosamlingens besluttning er gjengitt her:

  1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 765 227 ved utstedelse av inntil 7 652 270 aksjer pålydende kr 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
  2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og senest frem til 31.12.2020
  3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
  4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
  5. Fullmakten skal kunne omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.

Dersom du allerede er aksjonær i Polarfisk AS kan aksjer tegnes på denne tegningsblanketten (trykk her).

For interessenter som ønsker å bli aksjonær kan bestilling av aksjer gjennomføres ved å gi fullmakt til styreformann Anker Bergli til å tegne aksjer på dine vegne.

Fullmakt gis ved utfylling av dette skjema og digital signatur med BankID som aktiveres ved bestilling. Styret vil beslutte tildeling av aksjer og oversende beskjed om tildeling på e-post.

Minste bestilling for nye aksjonærer i Polarfisk AS:

  • Minsteandel for privatpersoner er satt til 2.000 aksjer, svarende til NOK 10.000,-
  • Minsteandel for selskaper er satt til 20.000 aksjer, svarende til NOK 100.000,-

Emisjonsbeløpet skal benyttes til investeringer i Polarfisk landbaserte oppdrettsanlegg, drift av selskapet, samt salg og markedsføring av selskapets produkter. (Se prospekt nedenfor)

Total kjøpspris:


Se vår personvernerklæring her

Kurs er NOK 5,- per aksje

Selskapet har 15 304 540 aksjer hver pålydende NOK 0,10 før emisjonen. Kurs per aksje er fastsatt av styret til kroner 5,- per aksje.

Kontakt:

Daglig leder Anker Bergli
Tlf: (+47) 47 61 40 00
Epost: post@polarfisk.com

Signering med BankID har skapt utfordringer for enkelte. Vennligst ta kontakt med Anker Bergli dersom du ikke får signert. Her kan du se en bruksanvisning for signering med BankID. Du kan også laste ned og sende denne fullmakten til post@polarfisk.com!

Last ned ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets kontor med besøksadresse Bjærangsfjord, 8178 HALSA, eller kan lastes ned ved å klikke på knappene:

Selskapets siste vedtekter. Vedtektene ble besluttet 18.9.2019

Oppdatert regnskap 20.8.19, samt års- og revisjonsberetning for 2017 og 2018

Prospekt for emisjon i Polarfisk, 7.10.2019 med status og fremtidsutsikter

0