Prosjektskisse for oppstart av produksjon - Polarfisk

Prosjektskisse for oppstart av produksjon

 In SRM-Article

Polarfisk forbereder oppstart av produksjon og vil investere omkring 49 millioner kroner i anlegget i 2021 for å ha plass til den voksende biomassen, samt import av gytemoden fisk fra Tyskland.

Polarfisk AS er Norges eneste produsent av eksklusiv russisk kaviar. Selskapet har sikret seg konsesjon for oppdrett av stør, samt alle nødvendige tillatelser for produksjon og salg av russisk kaviar (rogn). Konsesjonen tillater inntil 650 tonn med biomasse i anlegget, og ved full utnyttelse av konsesjonen kan Polarfisk produsere mer enn 30 tonn russisk kaviar årlig.

I dag har selskapet omkring 40 000 stør fra 0,20-3,5 kg i størrelse, som er plassert i landanlegget i Bjærangsfjorden. Fisken er aktiv, har god appetitt og god helse. Resultatene av klekking og startforing har vært svært vellykket.

Prosjektbeskrivelse Fase 1

Hensikten med prosjektet er å komme i gang med produksjon og salg av russisk kaviar. Dette skal oppnås ved å komplettere anlegget med nødvendige investeringer i produksjonsfasiliteter og andre installasjoner, samt ved å importere gytemoden stør fra Tyskland. Polarfisk skal også komplettere RAS anlegget i hall nr. 2 med nødvendige installasjoner slik at temperaturen i oppdrettskarene kan økes for raskere vekst i eksisterende biomasse.

Polarfisk vil med disse investeringene kunne produsere inntil 300 kilo russisk kaviar i Q4 2021 med tillegg av sløyd fisk og et mindre parti med størfilet, og gradvis skalere opp produksjonen til cirka 3 tonn per år i eksisterende anlegg.

For å kunne gjennomføre dette er det behov for ytterligere investeringer i bygg og anlegg, slik at fasiliteter og rammebetingelser er på plass til fisken skal mottas og biomassen får optimale vekstforhold. I prosjektet har selskapet bygd et tilbygg til hall nr. 2 som skal tjene som et maskinrom for RAS-anlegget. Videre skal hall nr. 1 oppgraderes med tekniske installasjoner.

Selskapet skal også investere i en personalrigg for de ansatte for å sikre en trygg og god arbeidsplass, med muligheter for kontorer, sanitærfasiliteter og overnattingsmuligheter.

Selskapet vil anskaffe en ICU container (Medisinsk rent miljø med sluse) som skal fungere som foredlingsanlegg.

Øvrige investeringer er knyttet til oppbyggingen av et miljøvennlig RAS-anlegg. Se investeringsbudsjett for detaljerte beskrivelser.

Årsaken til at man ønsker å forsere produksjon gjennom import fremfor organisk vekst av eksisterende biomasse er at selskapet ønsker å komme raskere i produksjon og salg, samt at denne løsningen er mindre kapitalintensiv enn ved full utnyttelse av konsesjon.

Et godt gjennomført prosjekt vil derfor ha en viktig forløsende effekt for videre vekst og utvikling i selskapet:

 • Selskapet vil etter endt prosjekt kunne vise til suksessfull produksjon gjennom å ha ferdige produkter (russisk kaviar) for salg og markedsføring (smakstester etc). Selskapet har allerede mottatt bestillinger før markedsføring er igangsatt.
 • Anlegget vil ha en produksjonskapasitet på 2 til 3 tonn kaviar årlig, som tilsvarer en lønnsom omsetning på 45 til 60 millioner kroner.
 • Vi forventer at leveringsklare produkter og omsetning vil bidra til stor interesse fra eksisterende aksjonærer, aktuelle nye investorer og lånegivere som kan bidra til å finansiere neste utvidelse av anlegget.
 • Selskapet vil etter endt prosjekt være bedre rigget både finansielt og operativt til å foreta de større investeringene som er planlagt over de kommende 3-5 år.

Videre skal man parallelt med denne utbyggingen jobbe med å utarbeide en markedsstrategi for salg av russisk kaviar samt en investor/eierstrategi og undersøkelser knyttet til naturlige samarbeidspartnere i alle produksjons- og omsetningsledd.

Bærekraft

Polarfisk vil ha en bærekraftig produksjon med et landbasert RAS-anlegg som renser og gjenbruker vannet i anlegget. Selskapet renser avløp fra oppdrettskar og rester fra prosessering, samt resirkulerer slam fra anlegget slik at det ikke slippes ut noe som forurenser miljøet.

Ved å gjenbruke renset vann fra oppdrettskarene spares det store kostnader til oppvarming av vann i anlegget. Det benyttes fornybar energi, slik at produksjonen ikke bidrar til utslipp av klimagasser.

Selskapet har investert i varmepumper som skal benyttes for ytterligere å redusere energiforbruket med inntil 80%
Polarfisk vil fortrinnsvis stryke støren ved uttak av rogn. Dette er en produksjonsmetode som ikke skader fisken og fører til at støren vil ha et tilnærmet normalt livsløp.

Polarfisk sitt landbaserte RAS anlegg innebærer også at selskapet har bedre kontroll på sykdommer og unngår problemer med lus, alger og rømming. Selskapet trenger ikke bruke antibiotika for å holde fisken frisk, noe som er nødvendig i havbaserte anlegg.

Slam fra anlegget er tenkt levert til Salten Marine Research i Glomfjord som er under etablering som et samarbeid mellom flere landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet jobber med muligheter for å gjenbruke mineraler fra slammet i produksjon av gjødsel, som gir en stor miljøgevinst.

Mål med prosjektet:

Investeringene i prosjektet vil føre til at Polarfisk kan komme i gang med produksjon og salg av 250 til 300 kg russisk kaviar i løpet av Q4 2021.

Delmål

 • Foreta nødvendige investeringer i bygg og anlegg slik at selskapet kan gå videre til fase 2 med sikte på produksjon av inntil 3 tonn russisk kaviar årlig
 • Øke temperaturen i karene med eksisterende biomasse slik at denne kan fortsette veksten og raskere bli gytemoden
 • Importere gytemoden stør fra Tyskland for å komme raskere i produksjon og salg, samt å styrke bestanden av gytemoden fisk som gyter hver 15-17 mnd.
 • Øke Polarfisk sin attraktivitet i kapitalmarkedene for videre investeringer og kapasitetsøkninger
 • Sikre bærekraftig vekst og lønnsomhet for Polarfisk
 • Utvikle flere arbeidsplasser i distriktet. Behovet for nye arbeidsplasser etter endt prosjekt er estimert til 12 personer

Aktiviteter i prosjektet

 • Foreta investeringer i bygg og anlegg basert på identifiserte alternativer
 • Kartlegge og avklare synergier i alle produksjons- og omsetningsledd i et bærekraftperspektiv
 • Kartlegge og identifisere potensielle markeder – Utarbeide markedsstrategi for salg av produktene.
 • Utarbeide eierstrategi og prospekt for ytterligere emisjoner
 • Identifisere potensielle investorer og samarbeidspartnere
 • Organisasjonsutvikling i henhold til planer og strategier
 • Kompetanseutvikling – Opplæring av personell på ny art og nytt utstyr/anlegg

Organisering:

Prosjektet planlegges gjennomført ved bruk av innleide konsulenter til prosjektstøtte og rådgivning samt egne timer. Innleide konsulenter honoreres etter godkjente budsjetterte tilbud.

Finansiering

Fase 1 av prosjektet krever investeringer på 35 millioner kroner. Dette søkes finansiert slik:

Prosjektet søkes finansiert gjennom en kombinasjon av egne timer, egenkapital via emisjoner og tilskudd/lån fra Innovasjon Norge.

Behovet for driftskapital er estimert til MNOK 6, og er planlagt finansiert via egenkapital.

Polarfisk har søkt om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge som vil være en viktig bidragsyter i dette prosjektet.

Våren 2018 fikk selskapet utarbeidet en takst av takstmann Yngve Fredriksen, som viser betydelige merverdier utover balanseførte verdier med hensyn til driftsmidler og eiendom.

Fremdriftsplan

Aktivitetene i fremdriftsplan inneholder en rekke avhengigheter. Dette kan forårsake forskyvninger i tidslinjen ut ifra planen som foreligger.

Q1-2021

 • Avklare finansieringsplan gjennom økt egenkapital, støtte og lån
 • Bestille nødvendige leveranser
 • Ferdigstille RAS anlegg for Hall 2 med tilbygd maskinrom
 • Flytte biomassen fra Hall 1 til nylig oppgradert Hall 2
 • Ferdigstille påbegynte byggeprosjekter og personalrigg

Q2-2021

 • Oppgradering av karanteneavdelingen i Hall 1
 • Importere cirka 2 tonn gytemoden fisk fra partner i Tyskland
 • Videreføre arbeider med utbygging av produksjonskapasitet
 • Kartlegge og avklare synergier i alle produksjons- og omsetningsledd i et bærekraftperspektiv
 • Kartlegge og identifisere aktuelle markeder – Utarbeide markedsstrategi
 • Identifisere mulige samarbeidspartnere og investorer, samt utarbeidelse av eierskapsstrategi

Prosjektbeskrivelse Fase 2

Fase 2 av prosjektet vil gjennomføres delvis i Q2 og Q3 2021 og innebærer investeringer på cirka 14 MNOK for å ferdigstille anlegget for inntil 3 tonn produksjon av russisk kaviar.

 • Installasjon av ICU container med innredning for foredlingsanlegg
 • Produsere og levere inntil 300 kilo russisk kaviar
 • Ferdigstille fase 1 av prosjektet
 • Forventet omsetning i Q4 – 2021 er 4,7 MNOK
 • Videreføre arbeid med markedsstrategi og identifiseringen av samarbeidspartnere og investorer for ytterligere kapitalinnhenting til fase 2
 • Øke finansiering med ytterligere 20 millioner
 • Oppgradering av Hall nr. 1
 • Importere ytterligere 4-8 tonn gytemoden stør fra Tyskland
 • Etablering av flere avtaler med distributører, forhandlere, restauranter etc.
 • Videreutvikle Polarfisk sin nettbutikk, samt ferdigstille internasjonal nettbutikk

Bjærangsfjord den 16. mars 2021

Anker Bergli,
Daglig leder
Polarfisk AS

Showing 6 comments
 • Leon Gilinsky
  Svar

  Gytemoden stør fra Tyskland? Har Tyskland lignende virksomheter?

  • Polarfisk redaksjon
   Svar

   Takk for melding Leon,
   Polarfisk samarbeider tett med det tyske selskapet Fischzucht Rhönforelle GmbH & Co. KG som leverer rogn, yngel og voksen stør. Dette selskapet har har lang erfaring fra oppdrett av stør.

 • Willy-Einar Hågensen
  Svar

  Kjempeflotte ambisjoner, noe som vi som aksjonærer håper bære frukter. Nå har pandemisituasjonen satt bremsene på til mange næringer, men vi har tro på at alt normaliseres om ikke så altfor lang tid. Kapital er et viktig parameter for å kunne oppfylle planer og strategier. Kapitalbehovet vil være stort, på grunn av store kapitalkrevende utbygginger og investeringer. Jeg ser også at selskapet i prosjektet ønsker å utarbeide en plan på hvordan det skal skje. Da er mitt spørsmål, vil selskapet gjennomføre nye emisjoner for å skaffe kapital eller er plan å innhente kapitalen gjennom lån i bank eller på annen måte?

  • Polarfisk redaksjon
   Svar

   Takk for melding Willy-Einar,
   Polarfisk jobber med eierskapsstrategi og vil trolig gjennomføre flere kapitalutvidelser i kombinasjon med offentlig støtte og lån. Det står beskrevet litt mer om dette i prospektet som er tilgjengelig på investorportalen.

 • Zbigniew Dziubich
  Svar

  Fantastisk plan.

  • Polarfisk redaksjon
   Svar

   Takk for kommentar Zbigniew!

LEGG INN KOMMENTAR

0
Presseomtale om Polarfisk i Intrafish