Salgsbetingelser - Polarfisk

Salgsbetingelser – Polarfisk AS

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Polarfisk.com.

Selger er: Polarfisk- AS org.nr: 994 210 246

Kjøper er: Den person eller firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Polarfisk.com: Nettbutikken som er knyttet til domenet https://polarfisk.com/

På Polarfisk.com kan du kjøpe russisk kaviar og tilknyttede produkter direkte fra Polarfisk. For å utføre kjøp på Polarfisk.com må du akseptere disse salgsbetingelsene.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre avtalegrunnlag for kjøpet.

Det er bare kunder med leveringsadresse i Norge som kan bestille varer fra Polarfisk.com.

Priser i nettbutikken er oppgitt inkludert MVA.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/

Du finner vår personvernerklæring her: https://polarfisk.com/personvern

2 Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.

Privatpersoner har lovfestet angrefrist ved kjøp. Ved bestilling av kaviar gjelder denne ikke dersom bestillingen er behandlet eller pakket, ettersom kaviar er en ferskvare.

Polarfisk.com er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved bekrefting av bestillingen.

Polarfisk.com vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er mottatt.

3 Priser

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje og ekspedisjon.

4 Betaling

Betaling for kjøp på Polarfisk.com gjennomføres med bank- eller kredittkort.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Polarfisk.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Ved forhåndssalg av kaviar vil selger informere kjøper når produksjon er startet og det er omkring 30 dager til levering. Kjøper vil også varsles når varen er klar for levering.

Etter at kjøper har mottatt leveranse bør kjøper snarest mulig undersøke om leveransen er i samsvar med bestilling. Kjøper må kontakte Polarfisk så snart som mulig ved feil leveranse.

6 Angrerett

Angrerettloven gir privatpersoner rett til å angre kjøp. Dette gjelder ikke for bedrifter.

Angreretten gjelder ikke for kaviar eller andre ferskvarer som er sendt fra Polarfisk. Derimot gjelder den for produkter som kan returneres i uåpnet emballasje.

Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter mottak av leveransen gir Polarfisk melding om at angrefristen vil benyttes.

Kjøper må varsle Polarfisk på e-post post@polarfisk.com eller på telefon 476 14 000.

Ved bruk av angreretten skal produkter leveres tilbake til Polarfisk innen rimelig tid og senest innen 14 dager etter varsel om retur. Tilbakebetaling vil finne sted innen 14 dager etter mottak av retur.

Kunde har risikoen for transporten av varen tilbake til Polarfisk.

Angreretten gjelder ikke når det for øvrig følger av loven.

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Polarfisk ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes kjøper, kan kjøper kreve oppfyllelse, heve kjøpet eller kreve erstatning fra selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Polarfisk innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

Ved feil eller mangel på leveranse av kaviar er fristen en uke ettersom dette er ferskvare.

For andre varer er fristen to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Polarfisk muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger på https://polarfisk.com/kontakt/ Vi kan også kontaktes på telefon 476 14 000.

Polarfisk forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende lovgivning.

Polarfisk står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

9 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern.

10 Salgspant

Polarfisk AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

11 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

12 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, knapphet på transportmidler, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører, eller andre lignende forhold.

Ved force majeure Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons-tilfeller.

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Polarfisk.com følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Salten tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Kontaktinformasjon

For spørsmål som gjelder salgsbetingelsene kan du kontakte oss på e-postadressen post@plarfisk.com. Du kan også benytte følgende kontaktinformasjon:

Polarfisk
Postboks 130, 8161 Glomfjord
Telefon: +47 47 61 40 00

Disse salgsbetingelsene ble sist oppdatert 12. Mars 2020.

0